درمانهای همزمان ترکیبی

تمامی درمانهای زیبایی ( لامینیت دندان )

ارتودنسیکاشت دندان (ایمپلنت ) وروکش در کوتاهترین زمان توسط شخص دکتر سیداحمدرضا هاشمی انجام می گردد.

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی1

وضعیت دندان ها قبل از درمان 

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی2

یکی از دندان های بالا وجود ندارد

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی3

 

 دندان های دیگر به طرف جای خالی کج شده اند

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی4

 

قوس دندانی بالا به داخل جمع شده است

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی5

 

و از همه مهم تر قوس دندانی بالا به جای اینکه روی دندان های پایین قرار گیرد داخل قوس پایین قرار گرفته است

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی6

عکس از نمای نوک دندان ها

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی7

پس از چند ماه دندان ها به جهت صحیح در سمت چپ هدایت شده اند وهمچنان تللاش برای بازتر کردن قوس دندانی و قرار دادن آن روی قوس پایین داریم

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی9

جای کافی برای نصب ایمپلنت ایجاد شد

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی10

 

ایمپلنت مناسب نصب شد

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی11

 

و همزمان در همان جلسه برای زیبایی نمای لبخند  بیمار روکش موقت ساخته شد

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی12

 

نصب روکش نهایی و طراحی لامینیت زیبایی روی دندان ها

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی14

 

فرم مرتب شده قوس دندانی بالا در پایان کار

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی15

 

فرم مرتب شده قوس دندانی پایین در پایان کار

 

دندانپزشک کاشت ایمپلنت دندان - طراحی لبخند زیبا با لامینیت های دندانی - ارتودنسی16

عکس پایانی قبل از باز کردن براکت های فک پایین که در مقایسه با عکس اولیه تغییرات محسوس می باشد

 

مینای-دندان

Fotolia_54900940_Subscription_XXL-11-5012

درمانهای همزمان ترکیبی