مگاژن

ایمپلنت ANYRIDGE مگاژن

محصول آلمان درکره

نوع روکش از جنس متداول PFM می باشد که در صورت تقاضای شما و صلاحدید پزشک جهت استفاده از روکش زیرکونیوم برای هر روکش مبلغ 150 هزارتومان اضافه می گردد