قیمت ایمپلنت LUNA کره

قیمت ایمپلنت LUNA کره

سایت مربوط به این شرکت در کره:

http://eng.neobiotech.co.kr/Product/Neo_Implant/product_view.php?pk=9

کاور مربوط به برندهای LUNA:

20131207_223553

در این سیستم برای فک پایین به مدت ۱۰۰ روز و فک بالا ۱۳۰ روز باید از نصب پایه ها بگذرد سپس مرحله آشکارسازی و بعد از ۱۵ روز قالبگیری انجام می شود.

هزینه پایه در جلسه اول و بعد از جوش خوردن هزینه اباتمنت و آشکارسازی و ۱۵ روز بعد هزینه قالبگیری می بایست توسط بیمار تسویه شود در واقع طبق جداول بالا هزینه در سه مرحله پرداخت می شود.

بدیهیست در صورتی که بعضی نقاط دهان نیاز به بازسازی و تزریق پودر استخوان و پیوند استخوان داشته باشد به این مبالغ اضافه و در همان جلسه ویزیت به شما اعلام خواهد شد .